Hân hôn các con trước khi bỏ nhà đi.

Leave a Reply