Hoa bỉ ngạn

     3 comment

Hoa bỉ ngạn là một loài hoa mọc lâu năm có độc, thường có màu đỏ, cánh hoa tỏa theo nhiều hướng.